Persoanele care au în proprietate un bun imobil sunt obligate să achite impozitul pe bunurile imobiliare. Mărimea acestuia se stabilește anual de Administrația Publică Locală (APL) și se calculează din valoarea estimată a bunului, reieșind din estimările cadastrale. Persoanele care achită acest impozit mai devreme de 30 iunie a anului fiscal în curs, beneficiază de reduceri, anunță Serviciul Fiscal de Stat (SFS), scrie Ziarul de Gardă

Potrivit Legii, sunt obligați să achite impozitul pe bunurile imobiliare şi/sau impozitul funciar, persoanele fizice și persoanele juridice rezidenți şi nerezidenți ai R. Moldova care au în proprietate bunuri imobile pe teritoriul țării, arendașii care arendează bunuri imobiliare agricole proprietate privată, deținătorii drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobiliare proprietate publică, arendașii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităților publice, locatarii bunurilor imobiliare – în cazul contractului de leasing financiar.

Cum se stabilește mărimea impozitului? 

Pentru bunurile imobile care au fost evaluate, impozitul se va calcula din valoarea estimată de către organele cadastrale. Pentru clădirile și construcțiile neevaluate, în cazul persoanelor înregistrate în calitate de întreprinzător, impozitul se va calcula din valoarea contabilă a bunului, iar în cazul persoanelor fizice, din costul apreciat în baza documentelor cadastrale, sau conform valorii de inventariere apreciate de către comisiile de specialitate formate în cadrul primăriilor. Pentru terenurile neevaluate, impozitul se va calcula din suprafața şi bonitatea acestora.

Anual, fiecare autoritate a APL emite o decizie prin care stabilește cotele concrete ale impozitului pe bunurile imobiliare, aplicate în teritoriul administrat. Deciziile pentru fiecare localitate pot fi vizualizate pe portalul www.sfs.md. 

Suma impozitului pe bunurile imobiliare sau impozitului funciar pentru persoanele fizice se calculează anual de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale ale primăriilor. Acestea remit avizele de plată în raza cărora sunt amplasate bunurile imobiliare, până la data de 15 iunie a anului în curs.

În municipiul Chișinău, atribuțiile de administrare a impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar pentru persoanele fizice revin Direcţiei de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul Primăriei municipiului Chișinău. 

Cine poate beneficia de scutiri?

Pot beneficia de scutire la plata impozitului pe bunurile imobiliare: pensionarii, persoanele cu dizabilități severe și accentuate, persoanele cu dizabilități din copilărie, persoanele cu dizabilități medii și familiile persoanelor căzute care au participat la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale şi independenței R. Moldova, participanții la acțiunile de luptă din Afganistan, sau la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobâl, precum şi persoanele supuse represiunilor şi ulterior reabilitate. De asemenea, de scutiri pot beneficia familiile care au copii cu dizabilități în vârstă de până la 18 ani şi membrii familiilor care au la întreţinere şi îngrijire permanentă persoane cu dizabilități.

Scutirea de plata impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar se acordă pentru bunurile imobile cu destinaţie locativă, unde contribuabilii şi-au înregistrat domiciliul sau reședințe, în limita valorii stabilite de APL, pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale teritoriale care sunt ocupate de locuințe, pentru loturile de pământ de pe lângă casă, inclusiv terenurile atribuite de către autoritățile APL locale ca loturi de pământ de pe lângă casă şi distribuite în extravilan din cauza insuficienței de terenuri în intravilan. 

Începând cu 1 ianuarie curent, a fost anulat dreptul de a beneficia de reducerea în mărime de 15% din suma impozitului ce urma a fi achitat, în cazul în care persoana achita suma integrală a impozitului până la 30 iunie.

De asemenea, cetățenii, precum și gospodăriile țărănești urmează să achite impozitul pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar, pentru bunurile existente și/sau dobândite în perioada 1 ianuarie – 31 mai a anului de gestiune, către data de 30 iunie a anului respectiv.

Totodată, în cazul bunurilor dobândite în perioada 1 iunie – 31 decembrie a anului de gestiune, termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar este către data de 25 martie a anului următor anului gestionar.

În 2020, din impozitele de proprietate, la bugetul de stat au fost încasați 582,3 de mln lei, cu 4% mai mult decât sarcina stabilită.

Corina ȘEREMET, Ziarul de Gardă
Imprimare