Deoarece în R. Moldova companiile de microfinanțare au oferte „atractive”, dar riscante, iar cetățenii de multe ori nu reușesc să citească clauzele contractuale și să se informeze adecvat, uneori se ajunge la adevărate tragedii. Recent, un tânăr de 29 de ani și-a pus capăt zilelor, după ce a aflat că are de achitat o sută de mii de lei pentru un împrumut mult mai mic, luat de la o astfel de companie.

Ziarul de Gardă a discutat cu avocata Violeta Gașițoi despre clauzele abuzive din contractele propuse de companiile de microfinanțare și vă prezintă detalii despre modul în care le putem evita sau contesta, inclusiv în instanța de judecată.

 

Violeta Gașițoi, avocată:

În speța indicată, este vorba de un litigiu civil ce ține de relațiile contractuale, prevăzute de Legislația Civilă a R. Moldova. Conform Codului Civil (CC), care reglementează aceste relații, părțile pot încheia diferite contracte de împrumut în care sunt prevăzute condițiile specifice obligatorii pentru părțile contractante. CC, la capitolul Acte Juridice, prevede și un act juridic numit „Împrumutul”.

Violeta Gașițoi

Art. 1242 stipulează că, prin contractul de împrumut, o parte se obligă să dea în proprietate celeilalte părți bani ori alte bunuri fungibile, iar aceasta se obligă să restituie banii în aceeași sumă ori bunuri de același gen, calitate și cantitate la expirarea termenului pentru care i-au fost date.

Art. 1244 este despre dobânda în baza contractului de împrumut. Este clar că legiuitorul a separat cele două relații contractuale în două acte juridice. Conform acestui articol, în baza contractului de împrumut, părțile pot stipula și plata unei dobânzi a cărei rată anuală nu poate depăși dublul ratei de referință CHIBOR, înregistrată în ziua bancară anterioară datei în care părțile au stabilit rata dobânzii. CHIBOR este rata calculată în modul stabilit de Banca Națională, în baza cotațiilor orientative ale Băncilor contributorii pentru plasarea mijloacelor bănești în lei moldovenești la alte bănci, pe termen de 12 luni.

Cu toate acestea, alin. 2 al articolului respectiv prevede că interdicția prevăzută la alin. 1 nu se aplică la dobânzile percepute de către Ministerul Finanțelor, Banca Națională, Băncile Comerciale, Asociațiile de Economii și Împrumut, organizațiile de creditare nebancară sau în alte cazuri prevăzute de lege.

Contractul de credit este un alt act juridic inclus de legislator în CC. Potrivit legii, prin contractul de credit, banca sau o organizație creditară nebancară se obligă să pună la dispoziția unei alte persoane o sumă de bani ca împrumut, cu condiția rambursării plății dobânzii și a altor plăți aferente. Față de contractul de credit se aplică prevederile contractului de împrumut.

Conform art. 1764, dobânda de credit poate fi fixă ori flotantă. Acest articol prevede că mărimea dobânzii se va calcula în funcție de rata de bază a băncii naționale, de rata inflației și de evoluția pieței financiare bancare și nebancare, ținând cont de principiul echității.

CC al R. Moldova prevede două reguli care se aplică față de actul juridic: regula generală și regulile speciale.

Ce înseamnă un act juridic?

Prin act juridic înțelegem manifestarea de voință de către persoanele fizice sau juridice îndreptate spre inițierea, modificarea sau stingerea raportului juridic civil. Conform principiilor generale stabilite în capitolul 2 al CC, legiuitorul a prevăzut condițiile de valabilitate ale actului juridic. Printre acestea se numără: Consimțământul, Obiectul actului juridic și forma actului juridic.

Capitolul 3 al CC prevede principiile generale de nulitate ale actului juridic. Actele juridice pot fi nule și anulabile. În afară de aceasta, legiuitorul a prevăzut și nulitatea absolută de protecție a consumatorului, în conformitate cu articolele 327-329. În contractele cu consumatorii sunt nule clauzele abuzive, precum și clauzele prin care se derogă de la dispozițiile legale din care este interzis de a se deroga în detrimentul consumătorului.

Conform art. 331 al CC, actul juridic nul se consideră cu efect retroactiv, ceea ce înseamnă că nu a produs vreun efect juridic din momentul încheierii. Aceasta înseamnă că toate clauzele contractuale abuzive prevăzute în contractele de împrumut ori de creditare sunt nule din momentul încheierii și nu produc efecte juridice asupra părților și nici nu pot fi supuse executării silite ori recunoscute de către instanțele de judecată.

Din lege clar reiese că nimeni nu poate stabili clauze contractuale abuzive, contrare principiilor de bază generale și speciale prevăzute în legislație și, în special, prevăzute în CC care reglementează condițiile încheierii unui contract de credit. Cu alte cuvinte, dobânda la credit se va calcula în funcție de rata de bază a Băncii Naționale, ținând cont de principiul echității.

Bunăoară, astăzi (noiembrie 2021), conform paginii web a Băncii Naționale a Moldovei (BNM), la capitolul ratele dobânzilor vedem că rata de bază este în jur de 8.73% anual. Pe pagina web a Băncii Naționale găsim Regulamentul privind ratele de referință CHIBOR, aprobat de consiliul de administrare a BNM, care prevede că ratele de referință se determină în modul automat în fiecare zi lucrătoare prin calcularea mediei aritmetice a ratelor dobânzilor, după eliminarea ratei minime și ratei maxime în diviziune de scadență de 12 luni.

Aceasta înseamnă că, pentru ziua respectivă vor fi utilizate ratele afișate de către băncile contributorii până la orele 10.45. Ratele de referință CHIBOR se publică în sistemul BLUMBERG la ora 11.00, ora locală a R.Moldova.

De exemplu, la 22 octombrie 2021, la ora 11.00, BNM a stabilit că rata de referință pe 12 luni a CHIBOR este de 8,73%. Asta înseamnă că dacă azi încheiați un contract de microfinanțare cu vreo firmă financiară, rata dobânzii în mod echitabil trebuie să fie în jur de 8.73% pentru 12 luni. Cu toate acestea, dobânda în baza contractului de împrumut nu poate depăși dublu ratele de referință CHIBOR, ceea ce înseamnă că, la 22 octombrie 2021, aceasta nu poate depăși în niciun caz rata dobânzii de 17.46%.

Din practica instanțelor judecătorești, pe parcursul mai multor ani s-a stabilit că în contractele de credit ori de împrumut procentul anual nu trebuie să depășească 15% anual în lei moldovenești și 10% în valută străină.

Cum să citim un contract și să înțelegem că procentul impus nu este echitabil?

Cele mai multe abuzuri se comit anume la stabilirea ratei dobânzii anuale. Așa cum am descris mai sus, legislatorul a stabilit principiul echității și practicii unanim recunoscute pe piața financiară, iar rata dobânzii de creditare – împrumutul nu trebuie să fie mai mare decât dublul prevăzut în CHIBUR a BNM.

Cetățenii, atunci când citesc contractul, trebuie să atragă atenția care este procentul oficial al Băncii. În cazul în care nu înțelege aceste nuanțe, ar fi bine să consulte un specialist în domeniu, care i-ar explica legalitatea și echitatea contractului și, doar după ce înțelege exact prevederile contractuale, să purceadă la semnarea acestuia.

Este mult mai simplu să previi și să refuzi semnarea unui contract abuziv decât ulterior să contești aceste acțiuni în instanța de judecată.

În cazul în care, totuși, cetățeanul a semnat un contract, iar ulterior a constatat că există o clauză vicioasă, cum poate contesta aceste acțiuni?

Legislația prevede mai multe remedii de apărare a drepturilor consumatorilor. Primul remediu este adresarea la Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței. A doua cale este contestarea acestor clauze abuzive în instanța de judecată.

Agenția poate să constate clauza contractuală ca fiind abuzivă, iar instanța de judecată are împuterniciri să anuleze aceste clauze.

Care sunt termenii de prescripție pentru contestarea clauzei abuzive?

Termenul general de prescripție în acțiunile civile este de 3 ani din momentul în care persoana a aflat ori trebuia să afle că i-au fost încălcate drepturile. Legea poate stabili și termeni speciali care se aplică în fiecare caz aparte, conform CC ori altor legi. Fiecare contract, fiecare litigiu este individual și trebuie examinat în mod individual, după care, pentru fiecare caz separat este stabilită legea care se aplică.

Referitor la nulitatea absolută a actului juridic, legea prevede că toate acțiunile în această categorie de litigii sunt imprescriptibile și pot fi exercitate într-o perioadă de zece ani. De aici reiese că nulitatea absolută de protecție a consumatorului poate fi înaintată în judecată în termen de zece ani din momentul în care persoana a aflat ori trebuia să afle despre încălcarea drepturilor sale.

Prezenta explicație nu poate fi considerată ca fiind o consultație juridică. Pentru fiecare caz individual persoana trebuie să consulte un/o avocat/ă.

Imprimare