Persoanele care sunt angajate în câmpul muncii și care se află în concediu de îngrijire a copilului beneficiază de o indemnizație lunară pentru creșterea copilului care se calculează din venitul lunar mediu realizat înaintea nașterii copilului, informează Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS). Mama, tata, unul dintre bunicii copilului sau alte rude în grija căruia se află acesta pot beneficia de această indemnizație și au posibilitatea să aleagă perioada în care aceasta va fi achitată: fie până la împlinirea vârstei de doi ani și două luni a copilului, fie până la împlinirea vârstei de trei ani, scrie Ziarul de Gardă. 

Indemnizația lunară pentru creșterea copilului se acordă persoanelor asigurate, care au un stagiu total de cotizare de cel puțin trei ani sau de cel puțin nouă luni, realizat în ultimele 24 de luni premergătoare datei nașterii copilului, sau cele care se află în concediu pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani.

De indemnizație mai poate beneficia tatăl, bunelul, bunica sau altă rudă care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, dacă îndeplinesc condiţiile de realizare a stagiului necesar de cotizare şi se află în concediu pentru îngrijirea copilului. Indemnizația se stabilește de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului sau începând cu data ultimei acordări a concediului, informează CNAS.

În cazul în care mama își reia activitatea, indemnizația poate fi stabilită altei persoane

În cazul în care beneficiarul se angajează, își reia activitatea de muncă sau se eliberează înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani sau doi ani şi două luni ori desfășoară activități în scopul obținerii de venit, indemnizația stabilită se suspendă, cu excepția cazului în care de aceasta beneficiază mama sau tatăl copilului, şi se stabilește, la cerere, unei alte persoane, dacă întrunește condiţiile prevăzute de legislație pentru acordarea indemnizației.

Mama sau tatăl care, după acordarea concediului pentru îngrijirea copilului, își reia activitatea, se angajează, desfășoară activități în scopul obținerii de venit sau se eliberează înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului, are dreptul la indemnizație lunară.

Cererea pentru stabilirea indemnizației se depune la Casa Teritorială de Asigurări Sociale (CTAS), în termen de 12 luni de la data nașterii copilului. Solicitanții se pot adresa la CTAS de la locul de domiciliu sau la subdiviziunea care a stabilit indemnizația de maternitate. De asemenea, cererile pot fi depuse în format electronic prin portalul www.servicii.gov.md sau www.cnas.md. CNAS precizează că, în cazul în care indemnizația lunară a fost solicitată mai târziu de termenul indicat, aceasta se stabilește retroactiv, dar nu mai mult decât pentru 12 luni premergătoare datei adresării, cu condiția că a fost solicitată în termen de trei ani.

Actele care se anexează la cerere

La cerere se anexează actul de identitate al solicitantului indemnizației, în original şi în copie, certificatul de naștere al copilului, certificatul de naștere al copilului premergător, în original şi în copie, după caz. Dacă copia deja a fost prezentată la CTAS pentru acordarea indemnizației unice la nașterea copilului, se prezintă numai originalul, după caz, extrasul din ordinul de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani în original, dar și certificatul ce confirmă încadrarea în câmpul muncii. De asemenea, la cerere se va anexa extras din ordinul privind reluarea activității/angajarea în condiţiile timpului de muncă parțial, extras din ordinul privind acordarea concediului neplătit, certificat de naştere, de căsătorie, și hotărârea privind adopţia şi instituirea tutelei. Cererea se va examina în decurs de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării. 

Care este mărimea indemnizației și cum se calculează?

În cazul în care solicitantul alege opțiunea de a i se stabili indemnizația până la împlinirea vârstei de trei ani a copilului, cuantumul acesteia va constitui 30% din venitul mediu lunar realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii nașterii copilului. Se va lua în calcul venitul din care au fost calculate şi achitate contribuțiile individuale de asigurări sociale, dar nu mai puțin decât cuantumul indemnizației minime lunare pentru creșterea copilului persoanei asigurate care, de la 01.01.2021, este de 740 de lei.

În cazul în care solicitantul alege opțiunea de a primi indemnizația până la împlinirea vârstei de 2 ani şi 2 luni a copilului, până la împlinirea vârstei de un an a copilului, acesta va primi o indemnizație în mărime de 60% din venitul mediu lunar realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii nașterii copilului. Se va lua în calcul venitul din care au fost calculate şi achitate contribuțiile individuale de asigurări sociale, iar cuantumul indemnizației pentru fiecare copil nu va fi mai mic decât 1480 de lei, cuantumul dublu al indemnizației minime lunare pentru creșterea copilului.

Din ziua următoare celei de împlinire a vârstei de un an şi până la împlinirea vârstei de doi ani şi două luni a copilului, indemnizația va constitui 30% din baza de calcul pentru fiecare copil, dar nu mai puțin decât cuantumul indemnizației minime lunare pentru creșterea copilului persoanei asigurate, în mărime de 740 de lei.

Pentru perioada de după împlinirea vârstei de doi ani şi două luni şi până la împlinirea vârstei de trei ani a copilului, indemnizația nu se acordă.

Opțiunea solicitată inițial pentru stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului nu poate fi modificată ulterior. În cazul în care indemnizația lunară a fost stabilită conform opțiunilor solicitate inițial şi suspendată beneficiarului, aceasta se acordă, la cerere, unei alte persoane, dacă întrunește condiţiile prevăzute.

CNAS precizează că venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul a indemnizației nu poate depăși suma a cinci salarii medii lunare prognozate pe economie înmulțită la 12 sau la numărul de luni în care persoana a realizat venit asigurat. Pentru anul 2021, cuantumul salariului mediu lunar pe economie constituie 8716 lei.

În cazul în care în calcul se include anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează, reieșind din numărul de luni în care a fost realizat venitul asigurat pentru anul respectiv. Venitul mediu lunar asigurat se determină prin împărțirea la 12 a venitului asigurat realizat la toate unitățile în perioada de 12 luni calendaristice premergătoare lunii nașterii copilului, luni luate în calcul.

Plata indemnizațiilor neachitate pe o perioadă de trei luni consecutive şi rambursate pe contul CNAS se reia, de către CTAS, în baza cererii scrise sau la solicitarea verbală a beneficiarului, pentru o perioadă de trei ani premergători datei adresării.

Mărimea medie a indemnizației lunare pentru creșterea copilului acordate persoanelor asigurate a constituit, în anul 2020, 2273,75 de lei.

Corina ȘEREMET, Ziarul de Gardă

Imprimare